friendship bench 

CREDIT: Rainer Kwiotek

 DAMBUDZIKO 

VANHU 250 MIRIYONI VARIKUSHUSHIKANA NEKUFUNGISISA PASI ROSE. 

Kufungisisa ndiko kurikunyanya kukonzera kuremara pasi rose. Munzvimbo dzisingawane zvakakwana, pane muongorori wezve utano hwepfungwa mumwechete pavanhu 1.5 miriyoni. Kuzviuraya ndiko kurikunyanya kukonzeresa rufu pavanhu vane makore anotangira pa 18 kusvika pa 28 uye zvichikonzerwa nekufungisisa zvakanyanya. Vanhu vanofa nekuzviuraya vazhinji havana mukana wekuona vanhu vanoona maerano nezve utano hwepfungwa. Muna 2030 izvi zvichaita kuti pasi pose parasikirwe nemari inosvika 16 trillion pa gore! 

 GWARA CHAIRO 

Donzvo re Friendship Bench nderekugadzira nzvimbo dzakachengetedzwa uye kuti vanhu vemunharaunda vagadzikane, kukudza utano hwepfungwa hwakanaka uye kugadzira mararamiro evanhu akanaka. Takachengetedzwa netsika dzedu dzekunzwisisa manzwiro anenge achiita vanhu nekubatana uye takabatirana muma kore makumi etsvakurudzo (kusanganisira RCT yakabudiswa mugwaro re Journal of American Medical Association JAMA) - taumba patsva maonero eutano hwepfungwa hwakaongororwa hunoshanda. 

Vashandi veFriendship Bench vanodzidzisa vana mbuya utano kupa rubatsibatiro kune vanematambudziko ekufungisisa vachishandisa inonzi problem solving therapy, kuronga mitambo uye mapoka anotungamirirwa nevanhu vezera rimwechete. Iri basa rinoreva kuti tinokwanisa kupa gwaro rakanaka nemutengo uri pasi, rinobatsira kuderedza dambudziko rekufungisisa. 

Tinopa hurukuro kuvanhu vanosangana nematambudziko epfungwa akaita sekufungisisa nekushungurudzika muhana. Vana mbuya utano vakadzidziswa kupanga mazano vanogara nevanhu vavanenge vachiita navo hurukuro panze, pasi pemiti, pama Benji, nepanzvimbo dzakakodzera munharaunda. Vana mbuya utano vanodzidziswa kuti kana vakaona pane dambudziko rakanyanya vanopira nyaya yacho kuvakuru pabasa. 

Mushure mekunge tapedza kukurukura nevanenge vachida kubatsirikana, tinovaisa muma poka anenge achitungamirirwa nevanhu vezera rimwe. Makapoka aya anonzi Circle Kubatana Tose (CKT) zvinoreva kubatana maoko pamwechete. Vanhu vanenge vabatsirwa paFriendship Bench vanosangana pamwechete vosimbisana vachizvibatsira pachavo seboka. Vanhu vari mumapoka vanonzwanana nokuti vazhinji vanenge vachibva munharaunda imwechete uye vanenge vadzidza kukosha kwekutererana nekunzwisisana. Mapoka aya inzvimbo yokuti vanenge vabatsirikana vanokwanisa kuungana vachitaura vachinzwanana zvinobatsira mukuti vasava nekuzvidzikisira uye vanenge vakukwanisa kutaurirana nyaya pachavo. 

Vanhu vanenge vabatsirwa tinovapa mikana yekuti vaite mabasa emaoko anovaunzira mari, vanodzidzira kuruka vachishandisa mapepa netambo dzema kaseti, izvi vanozviita varimumapoka eCKT. Zvimwe zvezvinhu zvinogadzirwa zvinotengeswa munharaunda zvakaita se nhava, ngowani nezvekutsikira pamukova. Mukuburikidza mekunge boka iri richi batsira kutsigira utano hwepfungwa dzevanhu, zvinova zvinhu zvakakosha zvekare kudzidza mabasa emawoko anopa mari kunyanya munyika irikutambudzika nehupfumi nemagariro evanhu. 

PATASVIKA NEZVATAITA PARINHASI 

• Parizvino Friendship Bench yadzidzisa vanambuya utano vanodarika mazana manomwe (700), vakabatsira vanhu vanonodarika zviuru makumi mashanu 50 000 uye basa iri ririkuitwa munyika shanu (5).

• Basa rataita rinobudiswa mumagwaro eJAMA, rinoratidza kuti kufungisisa nekuda kutora upenyu kwadzikira ne 80% uye zvasimudzira upenyu nekugara kwakanaka ne 60% mushure mekunge vanhu vabatsirwa paFriendship Bench. 

GOAL

 

Donzvo redu mumakore mashanu anotevera nderekuti tibatsire vanhu vanosvika mamiriyoni mashanu. 

download.png

​Find us: 

4 Weale Road

Milton Park

Harare, Zimbabwe

The Friendship Bench logo is a

CERTIFIED REGISTERED TRADEMARK ®

All copy is subject to TERMS & CONDITIONS ©

Friendship Bench Zimbabwe 

2019 Copyright